70*77 سانتیمتر (حدود 0.5 متر مربع)

70*77 سانتیمتر (حدود 0.5 متر مربع هر پنل)