تایل بین کابینتی

بین کابینتی پشت چسبدار ABS (پلکسی)