تایل چرمی پشت چسبدار

تایل چرمی پشت چسبدار، دیوارپوش چرمی، لمسه، لمسه تایل