اجرای پنل های فومی با روش بدون درز (بدون مشخص شدن محل قرارگیری دو پنل در کنار یکدیگر)

نمایش کلیات پنل فومی پشت چسبدار آجری از لحاظ نمای محصول، انعطاف پذیری و خمش، ضخامت پنل، نمای پشت پنل و آزمایش قدرت چسب پشت محصول