مشتری گرامی،

لطفا”مبلغ سفارش خود را به صورت کامل به شماره کارت زیر واریز و رسید واریزی را در بخش مربوطه بارگزاری فرمایید.

شماره کارت: 1227-3819-0612-6221  به نام فهیه گنجیان

شماره شبا: 4601-9250-0013-3247-4012-2005 IR به فهیمه گنجیان

فروشگاه دکوربین دارنده نماد اعتماد خرید الکترونیکی از وزارت صمت (مشاهده در فوتر سایت)