مشتری گرامی،

لطفا”مبلغ سفارش خود را به صورت کامل به شماره کارت زیر واریز و رسید واریزی را در بخش مربوطه بارگزاری فرمایید.

شماره کارت: 2616-2028-3374-6104  به نام نیک داد داودزاده

شماره شبا: IR090120020000005498503592  به نام نیک داد داودزاده

فروشگاه دکوربین دارنده نماد اعتماد خرید الکترونیکی از وزارت صمت (مشاهده در فوتر سایت)